WAŻNE TERMINY

Do 5 każdego miesiąca

 • przekazanie przez notariuszy opłat skarbowych i podatku od czynności cywilnoprawnych pobranych w poprzednim miesiącu
 • przekazanie przez nabywców rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego w poprzednim miesiącu
 • wpłata oraz przekazanie urzędowi skarbowemu deklaracji, przekazanie podatnikowi informacji przez osoby prawne o wysokości pobranego podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych w poprzednim miesiącu

Do 7 każdego miesiąca

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej
 • przekazanie przez płatnika podatku dochodowego od osób prawnych:
  • pobranego w miesiącu poprzednim zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy wraz z deklaracją CIT-10
  • pobranego w poprzednim miesiącu podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wraz z deklaracją CIT-6, a podatnikowi - informacji CIT-7

Do 10 każdego miesiąca

 • wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ewentualnie złożenie deklaracji rozliczeniowej) za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT ZA poprzedni miesiąc

Do 15 każdego miesiąca

 • złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych oraz wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc przez płatników nie będących osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani gospodarstwami pomocniczymi w rozumiemiu ustawy o finansach publicznych

Do 20 każdego miesiąca

 • wpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i złożenie deklaracji za poprzedni miesiąc CIT-2
 • wpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i złożenie deklaracji za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą PIT-5, PIT-5L
 • przekazanie do urzędu skarbowego przez płatników zaliczek na podatek dochodowy oraz kwot zryczałtowanego podatku dochodowego potrąconych od kwot wypłaconych należności w poprzednim miesiącu oraz złożenie deklaracji -PIT-4
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu wraz ze zbiorczą deklaracją PIT-8A
 • wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc z złożenie deklaracji

Do 25 każdego miesiąca

 • wpłata podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc
 • wpłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-3/AKC-3zh za poprzedni miesiąc

Do 25 stycznia, kwietnia, lipca, września

 • wpłata podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za: I, II, III, IV kwartał roku.

Uwaga: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu uważa się następny dzień wolny po dniu lub dniach wolnych od pracy (art.12 par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa - Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, ost. zm. Dz.U. z 2006r. nr 66, po. 470).